هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سید عبدالله هاشمی
سید عبدالله هاشمی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سید محسن حسینی
سید محسن حسینی

سمت: نائب رئیس

سید عباس هاشمی پور
سید عباس هاشمی پور

سمت: خزانه دار

سیده خدیجه هاشمی
سیده خدیجه هاشمی

سمت: دبیر

عامر بندری پور
عامر بندری پور

سمت: عضو

محمّد خضری
محمّد خضری

سمت: عضو

منصور غلامشاهی
منصور غلامشاهی

سمت: عضو

سید عادل محمدی
سید عادل محمدی

سمت: بازرس