هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سید عبدالله هاشمی
سید عبدالله هاشمی

سمت: رئیس هیئت مدیره

صالح دریانورد
صالح دریانورد

سمت: عضو

عبدالمجید جلالی
عبدالمجید جلالی

سمت: عضو

سیده خدیجه هاشمی
سیده خدیجه هاشمی

سمت: دبیر

سید محسن حسینی
سید محسن حسینی

سمت: نائب رئیس

سید عباس هاشمی پور
سید عباس هاشمی پور

سمت: خزانه دار

سید عادل محمدی
سید عادل محمدی

سمت: بازرس

سید جلال الدین حیدری بلوکی
سید جلال الدین حیدری بلوکی

سمت: عضو